Wie zijn we

Ons site-adres is: https://ubuntustaffing.nl.

 

Privacy Statement Ubuntu Staffing Group B.V.

Dit is het privacy statement van de Ubuntu Staffing Group B.V. (KvK 82483515), inclusief de werkmaatschappijen Ubuntu Staffing B.V. (KvK 82509298) en Extense Staffing B.V. (KvK 82509794). Ubuntu Staffing Group B.V. inclusief haar werkmaatschappijen zijn gevestigd aan de Leidsevaartweg 99 te Heemstede.

Dit privacy statement heeft betrekking op de verwerkingen van persoonsgegevens door bovengenoemde werkmaatschappijen ten behoeve van de dienstverlening in Nederland.

Wij verwerken als recruitment dienstverlener persoonsgegevens om onze dienstverlening mogelijk te maken en veelal ook vanwege wettelijke verplichtingen. Wij ontvangen deze persoonsgegevens vanaf het moment dat gegevens worden ingevuld op onze platformen of de gegevens per email naar ons worden toegestuurd. De gegevens ontvangen wij rechtstreeks van de professionals of van onze klanten, leveranciers van professionals en derden. Persoonsgegevens worden door ons met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Met dit privacy statement maken wij duidelijk welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij de privacy beschermen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen van onze klanten. Meer specifiek gaat het om, onder andere, de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, adres, woonplaats, land, telefoonnummer en emailadres
 • Nationaliteit, geboortedatum, geslacht
 • CV en informatie over uw werkervaring
 • Uw specialisme en vaardigheden
 • Gegevens over uw beschikbaarheid
 • Tarief indicatie
 • Motivatie waarom u geschikt bent voor de tijdelijke opdracht
 • Gegevens over mogelijke referenten die wij kunnen raadplegen

Op het moment dat u via een van onze werkmaatschappijen gaat werken, werkt of heeft gewerkt dan zullen wij aanvullend onderstaande persoonsgegevens vastleggen:

 • Omschrijving van de opdracht, taken en verantwoordelijkheden
 • BSN-nummer, kopie paspoort/identiteitsbewijs
 • Overige gegevens gerelateerd aan de opdracht (zoals duur, tarief, urenstaat)
 • Daarnaast verwerken wij soms tbv onze klanten gegevens in het kader van screening.

Waar om verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening om de onderstaande redenen:

 • Wet- en regelgeving na te leven, waaronder, maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving;
 • Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddelen voor een tijdelijke functie of opdracht;
 • U aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten. Dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd.
 • Een opdracht bij een klant te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de klant en de overeenkomst met de klant te onderhouden en na te komen, ook ten behoeve van de door de klant vereiste rapportages.
 • Een werknemers- of contractrelatie met u (of uw werkgever/leverancier) aan te gaan en te onderhouden en hierover de relevante administratie uit te voeren.
 • Ten behoeve van onze klanten gegevens te verwerken in het kader van screening.
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountscontroles.
 • Voor kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.
 • Om subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen.
 • U te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn.

De verwerking van de persoonsgegevens vinden bij ons plaats op basis van een gerechtvaardigd belang, een wettelijke verplichting, toestemming en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals hierboven genoemd.

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?
Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan klanten, leveranciers, opdrachtnemers die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Ook vindt verstrekking van persoonsgegevens plaats in alle gevallen waarin wij hiertoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of gerechtelijk vonnis. Als wij derden inschakelen in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening, dan kunnen wij dit zogenaamde verwerkers van ons zijn. Onze verwerkers verwerken slechts ten behoeve van ons persoonsgegevens en voor geen enkel ander doel. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
De bewaartermijnen zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. Meer specifiek hanteren wij onderstaande bewaartermijnen.

Interesse in een opdracht via ons?
Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot 6 maanden nadat het aanvraagproces met betrekking tot deze specifieke opdracht is afgerond. Indien u interesse heeft om in aanmerking te komen voor toekomstige opdrachten dan vragen wij u om uw toestemming om uw persoonsgegevens 2 jaar te bewaren. Voor het einde van deze periode van 2 jaar zullen wij u benaderen of u weer toestemming wil geven voor 1 jaar.

Indien u (voortijdig) niet meer benaderd wenst te worden door ons kunt u dat aan ons laten weten. Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens definitief worden verwijderd.

Werkt u of heeft u gewerkt via ons?
In verband met de wetgeving bewaren wij uw persoonsgegevens minimaal 7 en maximaal 12 jaar.

Bent u een zakelijke relatie?
Hieronder verstaan wij contactgegevens van medewerkers van onze klanten, leveranciers, opdrachtnemers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden. Deze gegevens worden bewaard voor zo lang als noodzakelijk voor het doel dat ij met de verwerking van deze persoonsgegevens hebben.

Wijzigingen in ons privacy beleid
Wij kunnen van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in ons privacy statement. Het meest actuele privacy statement vindt u op de website van onze werkmaatschappijen. Deze versie is opgesteld in April 2021.

Uw rechten
U heeft het recht ons te verzoeken om:

 • Inzage te geven in uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen.
 • Bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens of de verwerking hiervan te beperken.
 • Uw persoonsgegevens door te geven aan u of een derde.

Wij zullen uw verzoek dan beoordelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zullen u zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw schriftelijke verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Indien uw verzoek dusdanig complex is of het aantal verzoeken dusdanig hoog is dan kunnen wij de termijn met 2 maanden verlengen. Wij zullen u uiteraard informeren.

Technische informatie en cookies
In het algemeen kunnen onze websites bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Indien u wel gevraagd wordt informatie via een website te sturen wordt duidelijk gemaakt waarom deze gegevens gevraagd worden en wat hiervoor de grondslag zal zijn. Er wordt daarbij dan ook verwezen naar dit privacy statement zodat duidelijk is hoe de gegevens verwerkt worden.

Wij willen ervoor zorgdragen dat al onze websites eenvoudig te gebruiken zijn en dat de informatie duidelijk, snel beschikbaar en betrouwbaar is. Soms gaat het om het plaatsen van kleine hoeveelheden informatie op uw computer, inclusief kleine bestanden die bekend staan als cookies. Deze cookies worden gebruikt om onze services voor u te verbeteren.

 • Een website in staat te stellen om uw apparaat te herkennen, zodat u niet meerdere keren dezelfde informatie hoeft te geven tijdens 1 taak.
 • Herkennen dat u mogelijk al een gebruikersnaam en wachtwoord hebt gegeven, zodat dit niet voor iedere gevraagde webpagina opnieuw hoeft te doen.
 • Meten hoeveel mensen onze websites te gebruiken, zodat ze gemakkelijker kunnen worden gebruikt en er voldoende capaciteit is om ervoor te zorgen dat de websites snel blijven.

Cookies worden door onze webservers ingesteld om ervoor te zorgen dat uw sessie wordt onderhouden gedurende uw bezoek. U kunt cookies naar eigen wens beheren en/of verwijderen met uw webbrowser. U kunt alle cookies die al op uw computer staan verwijderen en u kunt de meeste browsers instellen om te voorkomen dat ze worden geplaatst.

Onze websites kunnen mogelijke verwijzingen en/of hyperlinks hebben naar andere websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze websites en wij raden u aan het privacy beleid van de websites van anderen na te lezen, zodat u op de hoogte bent hoe zij met uw privacy omgaan.

Beveiliging
Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld, dat alleen geautoriseerden toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, zijn wij overeengekomen om de persoonsgegevens eveneens optimaal te beveiligen.

Datalek, vragen, opmerkingen, klachten
Heeft u vragen, opmerkingen, klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens of het vermoeden dat er sprake is van een datalek, dan kunt u per email contact opnemen met recruitment@ubuntustaffing.nl